Terms & Condition

ตามที่บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทในเครือ (“พีแอนด์จี”) ได้มีการจัดทำโครงการส่งเสริมการขายให้แก่ลูกค้าหรือผู้ใช้สินค้านั้น โดยการให้บริการนี้ พีแอนด์จีมีความจำเป็นต้องมีการจัดเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และอาจรวมถึงภาพถ่าย และข้อมูลเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ นามสกุล บัญชีผู้ใช้ทางโซเชียลมีเดีย เช่น ไลน์ อีเมลล์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ รายการการซื้อสินค้า รวมถึงลักษณะทางกายภาพ ปัญหา พฤติกรรมการดูแลสุขภาพทั่วไปของผู้บริโภค ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการติดต่อสื่อสารกับท่าน เพื่อแจ้งข่าวสารทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของพีแอนด์จี และ/หรือ เพื่อการนำเสนอหรือให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า เพื่อจัดเก็บการรีวิว เพื่อจัดส่งผลิตภัณฑ์ทดลอง เป็นต้น ตลอดจนการนำข้อมูลดังกล่าวมาประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของท่านเอง ประมวลผลเพื่อการโปรโมต โฆษณา ผลิตภัณฑ์ของพีแอนด์จี และตลอดจนการดำเนินการที่จำเป็นอื่นใด เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น

ทั้งนี้ ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ทั้งหมดอาจมีการโอน และ/หรือ ส่งผ่านไปยังบริษัทในเครือ บริษัทที่เป็นคู่ค้าหรือพันธมิตรกับพีแอนด์จีที่ซึ่งเกี่ยวข้องระบบการประมวลผลข้อมูล การจัดกิจกรรม และ/หรือ การจัดเก็บข้อมูลนี้ในนามของพีแอนด์จี รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัทในเครือซึ่งมีถิ่นที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ทั้งนี้ พีแอนด์จีได้กำชับให้ผู้รับข้อมูลจัดให้มีมาตราการรักษาความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อป้องกันมิให้บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องนำไปใช้ได้ หรือถูกนำไปใช้นอกเหนือวัตถุประสงค์ หรือนำไปใช้ หรือเปิดเผยโดยมิชอบ

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล พีแอนด์จีจะจัดเก็บข้อมูลของท่านต่อไปอีกเป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ท่านได้แจ้งขอถอนคำยินยอมข้างต้น หรือภายใน 24 เดือน นับจากวันที่มีการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบ โดยจะดำเนินการลบ ทำลายข้อมูล หรือทำให้ข้อมูลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งรายละเอียดต่างๆ เป็นไปตาม P&G Global Consumer Privacy Policy เท่าที่กฎหมายไทยบังคับใช้

พีแอนด์จีจึงขอให้ท่านอ่านนโยบายนี้ และข้อตกลงอื่นๆ อย่างรอบคอบก่อนให้ความยินยอม ซึ่งข้อตกลงนี้จะมีผลผูกพันท่านในทางกฎหมายเมื่อท่านให้ความยินยอม โดยหากท่านไม่เห็นด้วยหรือไม่ยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามเงื่อนไขหรือนโยบายข้างต้น พีแอนด์จีจำเป็นต้องขอให้ท่านถอนความยินยอมนี้ และถือว่าท่านไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว อาจมีการแก้ไขหรือปรับปรุงเป็นครั้งคราว ท่านควรเข้ามาตรวจสอบนโยบายนี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้รับทราบนโยบายฉบับล่าสุด โดยหากท่านยังคงข้อมูลไว้กับพีแอนด์จี พีแอนด์จีจักถือว่าท่านยอมรับนโยบายทั้งหมด ทั้งในส่วนของนโยบายที่มีอยู่แล้วและนโยบายที่มีการแก้ไขปรับปรุงเพิ่มเติมด้วย

ทั้งนี้ ในกรณีที่การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ให้บริการอื่นร่วมด้วย เช่น Shopee Lazada Facebook ฯลฯ ผู้ให้บริการดังกล่าวอาจมีการจัดเก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งเป็นไปตาม นโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้บริโภคของแต่ละราย โดยพีแอนด์จีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการของผู้ให้บริการอื่นแต่อย่างใด